موسیقی کودکان

موسیقی کودکان شامل :
آموزش مبانی موسیقی به زبان شیرین و ساده، کشف استعداد و علاقه هنرجو در انتخاب ساز مورد نظر با اساتید تحصیل کرده و آشنا به روانشناسی کودک