مبانی موسیقی و آهنگسازی


مبانی موسیقی شامل :
تئوری موسیقی، سلفژ دیکته موسیقی، هارمونی، کنترپوان، هارمونی پراتیک، فرم موسیقی