گام موسیقی

1398-09-29
تئوری موسیقی

تئوری موسیقی (3)

تئوری موسیقی (3) تئوری موسیقی (3)   مقدمه گام در موسیقی الگویی است که این امکان را برای یک نوازنده فراهم می کنند که در قطعه […]