ویولنیست های بزرگ

1397-06-01

تاریخچه ویلن

تاریخچه ویلن تاریخچه ویلن   ویلن از زمان آغازش در قرن شانزدهم تا نسخه ی الکترسیته موجود در بازار، یک تاریخ جالب دارد. اولین اشاره به […]