1398-09-22
تئوری موسیقی (2)

تئوری موسیقی (2)

تئوری موسیقی (2) تئوری موسیقی (2)   مقدمه همان طور که به خاطر داشته باشید در مقاله ی “تئوری موسیقی (1)” مباحث نت ها، نت های […]