1398-08-03
تاریخچه ساز درامز

تاریخچه ساز درامز

ساز درامز ساز درامز درامز یا درام که معادل فارسی آن “طبل” است، از تعدادی طبل و سنج تشکیل شده است که بر روی یک پایه […]