تاریخچه سنتور

1397-06-03

تاریخچه سنتور

تاریخچه سنتور تاریخچه سنتور   در فرهنگ دهخدا این گونه به سنتور اشاره شده است :« سنتور یک ساز ایرانی ذوزنقه ای شکل است که دارای […]