تاریخچه سنتور

1397-06-03

تاریخچه سنتور

در فرهنگ دهخدا این گونه به سنتور اشاره شده است :« سنتور یک ساز ایرانی ذوزنقه ای شکل است که دارای سیم های بسیاری است که […]