بهترین استاد تمبک

1397-06-04

تاریخچه تمبک

دانستن و آگاهی از تاریخچه تمبک، شاید امری مهم و ضروری برای نوازندگان و یا دیگر انسانها نباشد، ولیکن خوب است که درباره ی تاریخچه آن […]