اجزای تشکیل دهنده ساز رباب

1398-10-27
ساز رباب چیست؟

ساز رباب چیست؟

ساز رباب چیست؟ ساز رباب چیست؟   رباب از جمله قدیمی ترین نمونه ی سازهای زهی در ایران است و نوازندگی این ساز در شرق و […]