آموزش ویالون

1397-06-01

تاریخچه ویلن

ویلن از زمان آغازش در قرن شانزدهم تا نسخه ی الکترسیته موجود در بازار، یک تاریخ جالب دارد. اولین اشاره به ویلن در طول تاریخ، در […]