سازهای سنتی

1397-06-04

تاریخچه تمبک

تاریخچه تمبک تاریخچه تمبک دانستن و آگاهی از تاریخچه تمبک، شاید امری مهم و ضروری برای نوازندگان و یا دیگر انسانها نباشد، ولیکن خوب است که […]
1397-06-03

تاریخچه سنتور

تاریخچه سنتور تاریخچه سنتور   در فرهنگ دهخدا این گونه به سنتور اشاره شده است :« سنتور یک ساز ایرانی ذوزنقه ای شکل است که دارای […]