پوریا پورنیکی


پوریا پور نیکی

رشته آموزشی :

آواز سنتی و تار

سوابق تحصیلی :

- فعالیت موسیقی با تار نزد استادان : داریوش طلایی، بهرام ساعد و مرحوم استاد محمدرضا لطفی شروع شد.
- 10 سال فراگیری تار و سه تار در محضر مرحوم استاد احمد ابراهیمی (استاد آواز و ادبیات)
- 12 سال مشغول به جواب آواز در کلاسهای آواز استاد معصومه مهرعلی و همچنان در حال همکاری با این مجموعه
- همکاری با اساتید آواز
- مدیر تولید محتوا در بخش مقالات موسیقی در شبکه ی حرفه ای کسب و کار ویکیوز

فعالیت های آموزشی :

- تدریس آواز در آموزشگاه های: ری را، مهرآیین، هیوا و کیمیای سعادت
- همکاری و ارائه ی پیشنهادات و روش های آموزشی جدید، تدریس و آنالیز ردیف به منظور درک بهتر موضوع دستگاه و ردیف
- 15 سال سابقه ی تدریس تار و سه تار در آموزشگاههای مختلف